๑–«នាទីសំបូរិន្ទសម្ភាសកេងវ៉ាន់សាក់» អំពីព្រលឹង​ឬអត្តសញ្ញាណខ្មែរ
វគ្គ ៣១ និយាយអំពីនគរមន ទ្វារាវតី។
«នាទីនិទានចិនរឿង សាមកុក» 
ភាគទី ២៣​ ឆាកប្រយុទ្ធស្លាប់រស់រវាងទ័ពរបស់កុងស៊ុនចាន់របស់ក្រុមស្ដេចត្រាញ់ដឹកនាំដោយឆាវឆាវ នឹងកងទ័ពជាញជ័យរបស់អួនសៀវដែលបម្រើមហាឧបរាជផ្ដាច់ការតុងជួរ។
–«នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ» 
អ្នកស្រីស៊ានកិត្យាសូមជូនបទ «ដងរែកហែកចិត្ត» និពន្ធដោយលោក​ហេង​ថាល់សាវុធ។
๔–«នាទីពីនេះពីនោះ»
ក្បួនស៊ីសាំងរបស់ត្រកូលហ៊ុន​រាយការណ៍ដោយបុរសពហុនាម សុកសេរី៕