១–«នាទីរឿងដែលខ្មែរគួរដឹង» (ភាគ២​ វគ្គទី ២១) រៀបរៀងដោយលោក នួន សុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross, GA,​ រៀបរាប់អំពីការបះបោរប្រឆាំងយួន​និងឥទ្ធិពលសៀមនិងយួនលើកម្ពុជាសម័យអង្គម៉ី​ដោយផ្អែកលើសៀវភៅលោក David Chandler។

២–«នាទីបដិវត្តន៍»​ដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអៀងម៉ាឡាពីរដ្ឋមីនីសូតាសូមជូនរឿង «Brother Enemy» របស់ Nayan Chanda វគ្គទី៦ ។

៣–«នាទីតន្ត្រី» ​សូមជូនចម្រៀងឈ្មោះ «លួចមើលខ្ញុំ» ច្រៀងដោយម៉ុលកាម៉ាច ប្រគំដោយវង់បក្សីចាំក្រុង។

ម៉ុលកាម៉ាច

៤–«នាទីពីនេះពីនោះ» រាយការណ៍អំពីវ៉ឹបប៊ីណារ​លោកប្រែដ អាដាំស៍ «កម្ពុជាអើយពេលប្រើវិធីសាស្រ្តថ្មីក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌មកដល់ហើយ »​ — ចូលសញ្ជាតិអាមេរិកហើយជាសមាជិកបក្សកុម្មុយនីស្តបានអត់?

Brad-Thayvie-Tung
នៅអាមេរិកក៏មានបក្សកុម្មុយនីស្ត