១–នាទីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនស្តាប់ដោយអ្នកស្រីមៀន សម្បត្តិ៖

២–សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកព្រហ្មសៅរ៍នរ៉ារស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពី វិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះ ស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖

៣–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងអធិប្បាយអំពីចាប់ខ្លួន​អ្នកការពារព្រៃឈើ៖

៤–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៥–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ៖

៦–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងរៀបរាប់​អំពីកម្ពុជាសម័យអង្គរ៖

៧–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖