១–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

២–នាទី«វិបត្តិសង្គមខ្មែរសតវត្ស១៩របស់ប្រវត្តិវិទូឆែនដ្ល័រ(Chandler) »រៀបរៀងជាអត្ថបទ​សម្លេងដោយលោកនួនសុខវ៉ាង ៖

៣–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ៖

៤–នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយ៉ុងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងអធិប្បាយអំពី ចម្រៀងប្រជាប្រិយខ្មែរ៖

៥–អត្ថបទរបស់លោកបណ្ឌិតហ្កាហ្វាពាងមេតអានជូនស្តាប់ដោយលោកសានសុវិទ្យ៖