១–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងអធិប្បាយអំពីការបាត់បង់ កោះត្រល់ក្នុងរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែន៖

២–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៣–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ៖

៤–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងរៀប​រាប់អំពីបុព្វហេតុផ្សេងៗក្នុងសម័យពុទ្ធកាល៖

៥–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖