១–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ។

២–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងអធិប្បាយអំពីការ​ប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍ ។

៣–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃជូនចម្រៀងស្នេហាជាតិរបស់លោកកុយ វណ្ណា។

៤–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងបន្តរៀបរាប់អំពីកម្ពុជាសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រ។

៥–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕