១–បទសម្ភាសន៍របស់លោកថាច់ពីយ៉ាជាមួយលោកហែមវ៉ាន់ឆនរស់នៅប្រទេសបារាំងស្តីពី ខួប៤៤​ឆ្នាំនៃថ្ងៃជ័យជំនៈ១៧មេសាឆ្នាំ១៩៧៥និងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជា។

២–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ៧ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«មនុស្សជាអ្នកសាងជោគវាសនាខ្លួន»រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី អ៊ាងម៉ាឡាដោយថ្ងៃនេះអ្នកស្រី​នឹងអានអត្ថបទស្តីពី ទស្សនៈចិត្តវិជ្ជាពីសោកនាដកម្មខ្មែរ។

៥–នាទី«វប្បធម៌ខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីនៅប្រទេសបារាំងស្តីពីប្រវត្តិនៃអក្ខរកម្មខ្មែរ។

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕