១–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះស្រីសុភារៈនឹងបន្តអានអត្ថបទវិភាគរបស់ទិតសានី​មានចំណងជើងថា មច្ឆាទស។

២–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា» សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាបញ្ហាផ្សេងៗនៅ​ក្នុងសង្គមពាក់​ព័ន្ធនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ» ។

៤–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»ប្រចាំថ្ងៃសុក្ររៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងបន្ត​រៀបរាប់អំពីកម្ពុជាសម័យអង្គរ​។

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕