๑–នាទី «សាសនាសាកល ៖ សាសនាឥស្លាម»​ សូមបន្តអានសៀវភៅ «មគ្គុទ្ទេសក៍មូស្លីមថ្មី» របស់លោកហ្វាហាទ សាឡិម ពិន ហ៊ូម៉ាម
ជំពូក ๓ ៖ ទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើសាឡាត​គឺថ្វាយបង្គំ សម្រាប់សាសនាឥស្លាមធ្វើនៅទីណាក៏ត្រឹមត្រូវទាំងអស់។
๒–នាទី «ជួបនឹងបណ្ឌិតអាំងជូលាន» 
សូមជូនរឿង «សុភាទន្សាយ» ដែលជារឿងព្រេងខ្មែរមួយប្រភេទ។
๓–«នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនភ្លេងកន្ទ្រឹមមួយបទឈ្មោះ «ខ្យល់បក់ល្ហៀកៗ» ប្រគំនិងច្រៀងដោយវង់ខ្មែរសុរិន្ទ ឬខ្មែរខ្នងភ្នំ។
๔–នាទី «ពីនេះពី័នោះ»
វគ្គបញ្ចប់នៃអត្ថបទសាកល្បងសរសេរអំពីឧក្រឹដ្ឋកម្មរបស់របបខ្មែរក្រហម​ដោយ​លោក​ឧបសៅសង្ហា​៕