១–«នាទីសៀវភៅខ្មែរ» រឿង «អង្គការជានរណា?» និពន្ធដោយយាយទៀង​ឬអ្នកស្រី គឹម ធីអ៊ូយ ​វគ្គទី ២៧
រៀបរាប់ពីជីវិតរស់នៅនិងការងារ​សម័យនៅខេត្តបាត់ដំបង។
២–នាទី «ចំណេះដឹងទូទៅ» រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ស៊ានកេត្យានៅប្រទេសបារាំង
សូមជូនអំណានសៀវភៅរឿង «គុកនយោបាយ»​ របស់លោកប៊ុណ្ណ ចន្ទ-ម៉ុល វគ្គទី ៧ ។
៣–នាទី «តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»
សូមជូនចម្រៀងស្នេហាជាតិរបស់អ្នកចម្រៀងស្នេហាជាតិកុយ​វណ្ណា ឈ្នោះ «ទំនួញកោះត្រល់»។
៤–នាទី «ពីនេះពីនោះ»