១–«នាទី ទេវកថាក្រិក-រ៉ូម៉ាំង» ដែលនឹងលើកយករឿងទឹកលិចពិភពលោក​ជាមហាឧទកភ័យ ឬរឿងរបស់ Deucalion និង Pyrrha មករៀបរាប់។

Deucalion, son of Prometheus, Titan, fire, Deukalion, Pyrrha ...

២–បាឋកថារបស់លោក​អាំងជូលាន​សាស្ត្រាចារ្យ នរវិទូប្រចាំមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិជ្ជា ស្ដីពីសភាទន្សាយ។

សុភា ទន្សាយ | សុភា ទន្សាយ

៣–«នាទីតន្ត្រី»​ សូមជូនបទ I’ll Have a Blue Christmas Without You ច្រៀងដោយ Elvis Presley & Martina McBride។

៤–«ពីនេះពីនោះ» ​

អ្នកផលិតពនពនឈឺ សុំសម្រាក ១ ថ្ងៃ ។