១–«នាទីរឿងដែលខ្មែរគួរដឹង» (ភាគ២​ វគ្គទី ២០) រៀបរៀងដោយលោក នួន សុខវ៉ាងពីក្រុង Norcross, GA,​ រៀបរាប់អំពីសេចក្ដីព្យាយាមរបស់យួនក្នុងការចូលមកកាន់កាប់ក្ដាប់ក្ដោបយកស្រុកខ្មែរយើងម្ដងហើយម្ដងទៀត​ដោយផ្អែកលើសៀវភៅលោក David Chandler។

២–«នាទីបដិវត្តន៍»​ដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអៀងម៉ាឡាពីរដ្ឋមីនីសូតាសូមជូនរឿង «Brother Enemy» របស់ Nayan Chanda វគ្គទី៤ ។

៣–«នាទីតន្ត្រី» ​សូមជូនភ្លេងរបស់វង់ Santana ឈ្មោះ​«Oye Como Va» (មើលចង្វាក់របស់ខ្ញុំយ៉ាងណា!)

៤–«នាទីពីនេះពីនោះ» ដែលថាអាមេរិកអាចលុបចោលសញ្ជាតិ២​របស់ប្រជាពលរដ្ឋ​ តើមែនឬទេ?