១–សារពីបុរីអង្គររបស់លោកអតីតប្រធានឱកសឿម​ឬ​តាជ័យឆ្មាំចម្ការបុរីអង្គរ ជូនដំណឹងដល់សមាជិកប្រុសស្រីអំពីសេចក្ដីព្យាយាមអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍បុរីអង្គររបស់ខ្មែរពិភពលោក។

២–នាទី«សៀវភៅខ្មែរ» សុំជូនភាគបន្តនៃសៀវភៅរបស់បណ្ឌិតយិនឆេងស៊ន ឈ្មោះ «ចូរនាំគ្នាជ្រកក្រោមព្រះធម៌»។

៣–នាទី «បដិវត្តន៍»​ដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអៀងម៉ាឡាពីរដ្ឋមីនេសូតា​ជូនរឿង «From Dictatorship to Democracy»​(ភាគ ៦)។

៤–ចម្រៀងបារាំងសែសជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់​បទ «Siffler sur la Colline» ច្រៀងដោយ Joe Dassin កាលពីឆ្នាំ 1969។