១–នាទី «ទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ»​ រៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សា​ដោយលើកយកសៀវភៅលោកសោម សេកកុមារ ​ស្ដីពីវិបត្តិកម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេស។

២–នាទី«សៀវភៅខ្មែរ» សុំជូនភាគបន្តនៃសៀវភៅរបស់បណ្ឌិតយិនឆេងស៊ន ឈ្មោះ «ចូរនាំគ្នាជ្រកក្រោមព្រះធម៌»។

៣–ចម្រៀង “Aline” ច្រៀងនិងតែងដោយ Christophe។

៤–«ពីនេះពីនោះ» ទាំងងោកងុយ។