១– នាទី«ទស្សនៈអ្នកនិពន្ធ»រៀបរៀងដោយលោកជាតិហង្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបន្តលើកយកសៀវភៅរបស់លោកសោមសេកកុមារ​ស្ដីពីស្ដេចស៊ីហនុ​​និងអព្យាក្រឹតភាពកម្ពុជាមកអានជូនស្ដាប់។

២–នាទី «ពីនេះពីនោះ» ស្ដីពីបុរីអង្គរ។