១– នាទី«សៀវភៅខ្មែរ»សូមលើកយកសៀវភៅ«ចូរនាំគ្នាជ្រកក្រោមព្រះធម៌ »និពន្ធដោយលោកបណ្ឌិត​យិនឆេងស៊ន និងអានជូនស្ដាប់​ដោយលោក​សានសុវិទ្យ។

២–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សាពីរដ្ឋមីនេសូតា សហរដ្ឋ​អាមេរិក។

៣–ចម្រៀងលោកកុយវណ្ណា «ខ្មែរអើយក្រោកឡើង»។

៤–«ពីនេះពីនោះ» ថ្ងៃច័ន្ទ៕