១–នាទី«សង្គមវិជ្ជា»រៀបរៀងដោយលោកខេងខេមរៈថ្ងៃនេះលោកនឹងបន្តអានអត្ថបទស្តីពី លោក​សាស្ត្រា​ចារ្យកេងវ៉ាន់​សាក់និងគ្រាជំនួបខ្ញុំ​និយាយរឿងខ្មែររបស់​លោកបណ្ឌិត​ថោងផាន៖

២–នាទី«តន្រ្តី»ប្រចាំថ្ងៃ៖

៣–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៤–នាទីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកប៉ាពីយ៉ុងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងបន្តអធិប្បាយអំពី សត្វគោក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ៖