១–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបញ្ចេញទស្សនៈចំពោះ​ការចាប់ខ្លួនលោករ៉ុងឈុនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនខ្មែរយួន៖

២–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៣–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ៖

៤–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងបន្តរៀប​រាប់អំពីប្រភពនិងប្រវត្តិនៃអក្ខរកម្មខ្មែរ៖

៥–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖