១–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូអធិប្បាយអំពីល្បិចកលរបស់​យួនដើម្បីឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរ៖

២–នាទី«សៀវភៅប្រលោមលោក»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៣–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ៖

៤–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងរៀប​រាប់អំពីប្រភពនិងប្រវត្តិនៃអក្ខរកម្មខ្មែរ៖

៥–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕