១–បទសម្ភាសន៍របស់លោកថាច់ពីយ៉ានៅប្រទេសបារាំងជាមួយលោកហែមវ៉ាន់ឆនស្តីពី ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្ងៃទី១៧មេសាឆ្នាំ១៩៧៥៖

២–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបន្តអធិប្បាយអំពីជីវិត​ជូចត់​របស់អ្នកគ្រូក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម៖

៣–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត ភាគ២»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀប​រៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ៖

៤–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ៖

៥–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងរៀប​រាប់បន្តស្តីពីកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿង៖

៦–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៖