១–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះលោកស្រីសុភារៈនឹងបន្តអានអត្ថបទវិភាគរបស់ទិត​សានី​មានចំណងជើងថា បុគ្គលនិងសង្គម។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«សុបិន និង ការពិត ភាគ២»និពន្ធដោយលោកវ៉ាន់ឌី កាអុន និងរៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេង​ដោយលោកសានសុវិទ្យ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»​ ជូនចម្រៀងស្នេហាជាតិដោយលោកកុយវណ្ណា។

៤–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា»សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាឆ្លើយតបនឹងសំណួរផ្សេងៗរបស់​ពុទ្ធបរិស័ទស្តីពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា។

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕