១–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«មួយពាន់មួយយប់» ឬ «ឯកសហស្សរាត្រី» រៀបរៀងជាអត្ថបទ សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ ។

២–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៣–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕