១–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះនឹងបន្តចាក់ជូននូវសិក្ខាសាលាស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀង​សន្តិភាព​ទីក្រុងប៉ារីស២៣តុលាឆ្នាំ១៩៩១។

២–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូនរឿង«ចរិតខ្មែរ» និពន្ធដោយលោកប៊ុណ្ណ ចន្ទម៉ុល រៀបរៀងជា​អត្ថបទ​សំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ ។

៣–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៤–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា»សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាស្តីពី បញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គម​ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា។

៥–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕