១–នាទីសៀវភៅខ្មែរសូមជូន«ប្រវត្តិអ្នកតស៊ូខ្មែរសម័យបារាំង» តែងដោយលោក ប៊ុនថាន់ រៀបចំដោយ​លោក​គួចសុងហាក់ និងឈុនខៃ រៀបរៀងជា​អត្ថបទសំឡេងដោយលោកសានសុវិទ្យ។

២–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងអធិប្បាយអំពីការដឹកនាំ​របស់លោកហ៊ុនសែននាពេលបច្ចុប្បន្ន។

៣–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ។

៤–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងបន្តរៀប​រាប់អំពីកម្ពុជាសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រ។

៥–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕