១–នាទី«សំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរ»ដោយថ្ងៃនេះលោកស្រីសុភារៈនឹងបន្តអានអត្ថបទវិភាគរបស់ទិតសានី​មានចំណងជើងថា អំពីសញ្ញាណនៃពាក្យរំដោះ ។

២–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៣–នាទី«ទេវកថាខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យដោយលោកនឹងលើកយករឿងព្រេងខ្មែររបស់ ក្រុមជុំនុំទំនៀមទំលាប់ខ្មែរមកអានជូនស្តាប់។

៤–នាទី«ព្រះពុទ្ធសាសនា» សម្តែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជាស្តីពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅ​ក្នុងសង្គមពាក់​ព័ន្ធនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា។

៥–នាទី«ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ»ប្រចាំថ្ងៃសុក្ររៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីពីប្រទេសបារាំង​ដោយថ្ងៃនេះ​លោកនឹងបន្ត​រៀបរាប់អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាហិនយាន។

៦–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕