១–នាទី«ខ្មែរអើយក្រោក​ឡើង»រៀបរៀង​ដោយលោកជាតិហង្សា។

២–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ» ។

៣–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕