១–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងអធិប្បាយស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី១៧ខែ​មេសាឆ្នាំ១៩៧៥។

២–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ។

៣–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕