១–នាទី«មនុស្សជាអ្នកសាងជោគវាសនាខ្លួន»រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី អ៊ាងម៉ាឡាអានភាគបញ្ចប់នៃ​អត្ថបទ ដំណាក់នៃអំពើពុករលួយ។

២–នាទី«តន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ»។

៣–នាទី«វប្បធម៌ខ្មែរ»រៀបរៀងដោយលោកម៉ីសុភីនៅប្រទេសបារាំងស្តីពីជំនឿអរូបិយផ្សេងៗដែលមាននៅ​ក្នុងស្រុកខ្មែរ។

៤–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕