១–នាទីសម្លេងស្ត្រីខ្មែររៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងអធិប្បាយស្តីពីស្ថានភាពនៅក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។

២–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ។

៣–នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕