១–ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍របស់លោកហង្សចក្រាបារមីជាមួយយុវជនម្នាក់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះស្តីពី ស្ថានការណ៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។

២–នាទី«សម្លេងស្ត្រីខ្មែរ»រៀបរៀងដោយអ្នកគ្រូសុផានីបៃដោយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូស្តីពីសង្គមនិងសាសនា។

៣–នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃ។

៤–នាទី«ពីនេះពីនោះ»រៀបរៀងដោយលោកសានសុវិទ្យ៕